Terms & Conditions

Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor NaBeeld. NaBeeld is een handelsnaam van June Verelst eenmanszaak. Deze algemene voorwaarden zijn derhalve ook geldig voor de June Verelst eenmanszaak. NaBeeld en de June Verelst eenmanszaak worden hierna genoemd als: NaBeeld.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (vervolg-) aanbiedingen van NaBeeld en door NaBeeld gesloten (vervolg-) overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, alsmede op het geven van adviezen en/of het verrichten van consultancywerkzaamheden door NaBeeld. Onder opdrachtgever wordt, voorzover van toepassing, evenzeer verstaan gebruiker respectievelijk huurder.

1.2 De opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en de standaardtarieven van NaBeeld, de gelding daarvan te hebben aanvaard en hiermee uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud te hebben ingestemd. Afwijkingen zijn slechts van toepassing, indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet geldig en/of onverbindend zijn, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht; NaBeeld zal de nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen in overleg met de opdrachtgever omzetten in nieuwe bepalingen die de strekking van de voorgaande zoveel mogelijk nabijkomen.

1.4 Deze algemene voorwaarden sluiten alle gedrukte of geschreven algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van enige brancheorganisatie uit.

1.5 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven de al dan niet beëdigde vertalingen daarvan, indien de inhoud ervan in geschil komt.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van NaBeeld zijn slechts indicatief en niet bindend. Deze zijn eerst geldig, nadat zij door de vertegenwoordigingsbevoegde managers en/of de directie van NaBeeld schriftelijk zijn bevestigd aan de opdrachtgever.

2.2 Alle bij de aanbiedingen verstrekte gegevens ten behoeve van de door NaBeeld te leveren zaken, ter beschikking te stellen zaken, te verhuren zaken en te verrichten diensten worden naar beste weten en kunnen gegeven, echter zonder dat de opdrachtgever daaraan enig recht kan ontlenen. De opdrachtgever is ermee bekend dat deze gegevens een algemene voorstelling van zaken geven en eventueel in geringe mate afwijken van de werkelijkheid.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten (met een belang van € 2.000,00 of hoger) gelden eerst als totstandgekomen na schriftelijke bevestiging door de vertegenwoordigingsbevoegde managers en/of directie van NaBeeld van de verstrekte opdracht. Een overeenkomst kan tevens tot stand komen door een begin van uitvoering van levering, terbeschikkingstellen, verhuur van zaken en verrichten van diensten door NaBeeld ten gevolge van een mondeling verzoek van de opdrachtgever. Het dient dan zaken en diensten te betreffen die hetzij van geringe omvang zijn hetzij op zeer korte termijn geleverd aan, ter beschikking gesteld aan, gehuurd door en verleend aan de opdrachtgever moeten worden. Deze werkzaamheden dienen onmiddellijk schriftelijk door NaBeeld bevestigd te worden.

3.2 Een overeenkomst kan eveneens tot stand komen na mondelinge overeenstemming tussen de opdrachtgever en NaBeeld en daaropvolgende schriftelijke opdrachtbevestiging door NaBeeld. Indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen schriftelijk bezwaar maakt, ondanks tussentijds schriftelijk appel van NaBeeld, geldt dit eveneens als bevestiging van de mondelinge overeenkomst.

3.3 Het vorenstaande geldt eveneens voor afspraken tot wijziging van reeds gesloten overeenkomsten, met uitzondering van prijswijzigingen.

Artikel 4 Object

4.1 Alle door NaBeeld te leveren, ter beschikking te stellen en te verhuren zaken omvatten mede werken in de zin der Auteurswet, informatie en informatiedragers alsmede audiovisuele apparatuur. Hieronder worden tevens verstaan installaties, faciliteiten en/of onderdelen ervan en/of bijbehorende materialen en/of goederen.

4.2 Het verrichten van enkele diensten is mede gebaseerd op de wettelijke bepalingen terzake, waarbij de onderhavige algemene voorwaarden prevaleren ingeval van een conflict, tenzij sprake is van dwingendrechtelijke bepalingen. De diensten worden verricht door daartoe speciaal door NaBeeld aangewezen personeelsleden en/of freelancers. NaBeeld is gerechtigd de diensten door anderen dan de eerst aangewezenen te doen verrichten.

4.3 De te leveren, ter beschikking te stellen en te verhuren zaken zijn in hun uitvoering standaard en voldoen aan gestandaardiseerde normen in de branche.

4.4 NaBeeld levert de zaken, stelt de zaken ter beschikking, verhuurt de zaken en verricht de diensten met apparatuur die NaBeeld gebruikelijk hanteert en waarvan zij de kwaliteit bewaakt. NaBeeld garandeert dat het geleverde, terbeschikkinggestelde of het gehuurde voldoet aan de door haar opgegeven specificaties. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zaken, waaronder apparatuur en/of faciliteiten van derden te betrekken, in combinatie met de door NaBeeld gehanteerde apparatuur. De opdrachtgever dient zorgvuldig met de zaken van NaBeeld om te gaan en heeft slechts het recht, persoonlijk van deze zaken gebruik te maken volgens de daarvoor geldende technische voorschriften, op de daarvoor opgegeven lokaties conform overeenkomst. De opdrachtgever mag evenmin onderdelen aan het geleverde, ter beschikking gestelde of gehuurde wijzigen of repareren.

4.5 Ingeval van het verrichten van diensten door NaBeeld dient de opdrachtgever kwalitatief hoogstaande zaken aan te bieden alsmede een uitvoerige schriftelijke specificatie van de te verrichten werkzaamheden. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat fabrikanten van zaken voorschriften geven met betrekking tot de levensduur van (technische) zaken als mastertapes e.a.

4.6 Het aan een derde in gebruik geven en/of onderverhuur is uitdrukkelijk uitgesloten, evenals eigenmachtige toeëigening van de zaken door de opdrachtgever.

4.7 Inhuring door de opdrachtgever van technisch personeel van NaBeeld en/of freelancers op aanwijzing van NaBeeld is mogelijk. Het indelingsschema zal alsdan uitdrukkelijk schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle door NaBeeld opgegeven prijzen bij het leveren van zaken, feitelijke ter beschikkingstelling, huur/verhuur en het verrichten van diensten zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding en overeenkomst van toepassing zijnde prijsbepalende factoren. In het algemeen wordt de prijs bepaald per uur dan wel per dag of per deel van een dag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever is ingeval van ter beschikkingstelling of verhuur van zaken verplicht tot registratie van het aantal gebruikte uren.

5.2 NaBeeld behoudt zich het recht voor, prijsstijgingen door te berekenen op basis van nacalculatie. Deze prijsstijgingen kunnen worden veroorzaakt door factoren en oorzaken die niet aan NaBeeld toerekenbaar zijn alsmede door onvoorziene ontwikkelingen. De opdrachtgever is hiervan op de hoogte en stemt daarmee reeds in, bij het verstrekken van de opdracht. NaBeeld zal op verzoek van de opdrachtgever voor specificatie zorgdragen.

5.3 Alle door NaBeeld opgegeven prijzen zijn exclusief belasting op de toegevoegde waarde en andere belastingen waar ook ter wereld, verzend- en transportkosten, communicatiekosten, schoonmaakkosten, beveiliging, reis- en verblijfkosten van (medewerkers van) NaBeeld alsmede van door NaBeeld ingeschakelde derden, kosten huur apparatuur van derden, exclusief meerwerk ten gevolge van de door de opdrachtgever verlangde wijzigingen/afwijkingen, alsmede gebaseerd op de ten tijde van de opdrachtbevestiging geldende wisselkoersen. Een en ander tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.4 Bij overschrijding van een offerte- of aanbiedingsprijs ten gevolge van meerwerk, behoudt NaBeeld zich het recht voor om op grond van een door NaBeeld te overleggen nacalculatie het uiteindelijke factuurbedrag aan te passen.

5.5 Kosten, ontstaan door toedoen van de opdrachtgever, waardoor o.a. de uitvoering of voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt gestagneerd, zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 5.6 Indien op verzoek van de opdrachtgever de levering, terbeschikkingstelling en verhuur van zaken en/of het verrichten van diensten wordt uitgesteld, dan wel bespoedigd, is NaBeeld gerechtigd hiervoor een redelijke vergoeding te bedingen, zoals de daaruit voortvloeiende kosten alsmede de door NaBeeld gederfde wettelijke rente ten gevolge van uitstel van de levering, terbeschikkingstelling, verhuur en/of van het verrichten van diensten. Deze vergoeding zal door NaBeeld worden gespecificeerd.

5.7 Overschrijding van de geboekte periode is niet geoorloofd, tenzij met schriftelijke toestemming van NaBeeld. De opdrachtgever is, indien toestemming is verkregen, de meerprijs verschuldigd alsmede de meer bestede personeelsuren. NaBeeld behoudt zich het recht voor tot aanvullende schadevergoeding, voorzover het door de opdrachtgever verschuldigde de kosten van NaBeeld (waaronder eveneens begrepen de gederfde winst) overschrijdt.

5.8 Indien NaBeeld andere dan haar gebruikelijke werkzaamheden dient te verrichten, bestaande uit bijvoorbeeld bewaring van zaken van de opdrachtgever, is zij gerechtigd een redelijke vergoeding te bedingen.

5.9 NaBeeld behoudt zich immer het recht voor, medewerkers van haar handelszaak zonder verdere kosten voor de opdrachtgever als trainee bij het verrichten van diensten aanwezig te laten zijn; een en ander in het kader van kwaliteitsbewaking en -ondersteuning.

5.10 Bij terbeschikkingstelling van zaken en verhuur behoudt NaBeeld zich te allen tijde het recht voor tot inspectie en onderhoud, op ieder door haar gewenst tijdstip.

Artikel 6 Leveringstermijnen en (deel)leveringen

6.1 Alle door NaBeeld mondeling en/of schriftelijk aangegeven leveringstermijnen zijn slechts streeftijden. De levering kan voor het geheel of bij gedeelten plaatsvinden. Deze leveringstermijnen zijn uitdrukkelijk niet te beschouwen als fatale termijnen.

6.2 Alle overeengekomen (deel-) leveringstermijnen gaan pas in op het moment dat alle noodzakelijke gegevens en zaken aan NaBeeld zijn verstrekt en, althans indien overeengekomen, de (deel)betaling welke bij aanvang van de opdracht dient te geschieden, door NaBeeld zal zijn ontvangen.

6.3 Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn(en) geeft de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld van NaBeeld, niet het recht de overeenkomst te annuleren. NaBeeld wordt alsdan in de gelegenheid gesteld, alsnog binnen een redelijke termijn te leveren.

6.4 Indien ook de aldus schriftelijk vast te leggen naleveringstermijn door NaBeeld, behoudens niet-toerekenbare tekortkoming en/of een geringe toerekenbare tekortkoming, wordt overschreden, dan verkrijgt de opdrachtgever het recht over te gaan tot annulering. De opdrachtgever zal alsdan bij wijze van schadevergoeding bij annulering maximaal het eventueel door hem vooruitbetaalde gedeelte van de verschuldigde prijs kunnen terugvorderen.

6.5 Zaken zijn voor risico van de opdrachtgever, zelfs al is de eigendom ervan nog niet overgedragen.

Artikel 7 Verzending van zaken

7.1 De zaken worden geacht geleverd, terbeschikkinggesteld, verhuurd te zijn, zodra deze de kantoren en/of magazijnen van NaBeeld hebben verlaten of de opdrachtgever de zaken afhaalt of NaBeeld voor het vervoer zorgdraagt.

7.2 Verzending van zaken door NaBeeld geschiedt zijn te allen tijde voor risico van de opdrachtgever.

7.3 De opdrachtgever is verplicht tot afname van de zaken, waarvoor hij aan NaBeeld opdracht heeft verstrekt, op de daartoe overeengekomen lokatie. Het geleverde mag niet worden geweigerd, tenzij NaBeeld tegen de weigering van ontvangst geen onredelijke bezwaren heeft, er geen sprake is van kostenverhoging en de weigering van de opdrachtgever geen invloed heeft op betaling van de overeengekomen prijs aan NaBeeld. De opdrachtgever is, indien al deze omstandigheden zich niet voordoen, alsdan verplicht, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken zorg te dragen.

Artikel 8 Inschakeling van derden

8.1 Op verzoek en met toestemming van de opdrachtgever is NaBeeld gerechtigd, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een of meerdere derden Indien hiervan sprake is kan NaBeeld een redelijke vergoeding voor haar bemiddeling bedingen. Zij zal terzake tevens optreden als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de opdrachtgever, waarbij eventuele overeenkomsten rechtstreeks gesloten worden tussen de opdrachtgever en de derde(n).

Artikel 9 Verzekeringen

9.1 De verplichting tot verzekering geldt ingeval van feitelijke terbeschikkingstellen en/of verhuur voor de opdrachtgever/huurder. De opdrachtgever is verplicht voor de zaken van NaBeeld, voor het gebruik ervan door de opdrachtgever, voor de werknemers van NaBeeld, en indien NaBeeld zulks verzoekt, tevens voor de (ingehuurde) freelancers gedurende de overeengekomen boekingsperiode een aanvullende hoge-risico verzekering af te sluiten indien het een opdracht betreft die risico’s met zich kan meebrengen.

Artikel 10 Niet-toerekenbare tekortkoming

10.1 Indien NaBeeld door niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, is NaBeeld gerechtigd deze, voorzover nog niet uitgevoerd, te annuleren, te ontbinden of op te schorten totdat uitvoering wel mogelijk is, zonder dat NaBeeld op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld door de opdrachtgever en/of derden. De opdrachtgever is aan NaBeeld in ieder geval het reeds uitgevoerde gedeelte verschuldigd.

10.2 Wanneer het opgeschorte deel later is uitgevoerd, is de opdrachtgever NaBeeld het gehele bedrag verschuldigd zonder enige aftrek. Wanneer de niet-toerekenbare tekortkoming blijvend is, zodanig dat latere uitvoering zinloos is, is NaBeeld gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

10.3 Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt ten deze in ieder geval verstaan, iedere van de wil van NaBeeld onafhankelijke omstandigheid, ook indien die omstandigheid NaBeeld zelf betreft, waardoor het voor NaBeeld redelijkerwijs niet mogelijk is om aan haar verplichtingen te voldoen. Tot zulke omstandigheden behoren in ieder geval onder andere oorlog, gewapende conflicten, opstand, atoomkernreacties, natuurrampen, bovenmatig ziekteverzuim, relletjes, brand, stakingen en uitsluitingen zowel binnen als buiten het bedrijf van NaBeeld, vertraagde toelevering van de door NaBeeld al dan niet bij derden bestelde zaken, transportmoeilijkheden, storingen in het energienet aan apparatuur en zaken, onvoorziene omstandigheden en andere soortgelijke voorvallen.

10.4 Hieronder worden mede begrepen voorvallen veroorzaakt door personen in dienstbetrekking van NaBeeld of door NaBeeld ingehuurd of aangewezen, alsmede doch niet beperkt tot diefstal en inbraak, tenzij deze voorvallen zijn ontstaan door opzet of grove schuld zijdens NaBeeld.

Artikel 11 Reclames

11.1 Reclames terzake van de door NaBeeld geleverde, ter beschikking gestelde respectievelijk verhuurde zaken en/of verrichte diensten dienen door de opdrachtgever binnen 24 uur na levering schriftelijk aan NaBeeld kenbaar te worden gemaakt. Indien door de opdrachtgever niet respectievelijk niet tijdig wordt gereclameerd, kan aan NaBeeld geen toerekenbare tekortkoming worden verweten.

11.2 Reclames over declaraties van NaBeeld dienen binnen veertien dagen na factuurdatum gemotiveerd schriftelijk aan NaBeeld kenbaar worden gemaakt.

11.3 Indien tijdig en op de juiste wijze is gereclameerd en blijkt dat de door NaBeeld geleverde, terbeschikking gestelde, verhuurde zaken en/of verrichte diensten volstrekt niet beantwoorden aan de inhoud van de overeenkomst en sprake is van aan NaBeeld toerekenbare ernstige tekortkoming, met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, zal NaBeeld, onder teruggave door de opdrachtgever van de geleverde, terbeschikking gestelde, verhuurde zaken, herstelwerkzaamheden verrichten of zal zij vervangende zaken leveren, terbeschikking stellen, verhuren en/of de diensten opnieuw geheel of gedeeltelijk verrichten (tenzij de afwijking te gering is om herstel, vervanging of nieuwe werkzaamheden te rechtvaardigen of de zaak is te niet of achteruitgegaan ten gevolge van het handelen van de opdrachtgever). Ter keuze van NaBeeld kan in plaats daarvan ook de opdrachtgever worden gecrediteerd voor maximaal de waarde van de teruggenomen zaken of van de overeengekomen boekingsperiode of het uurbedrag van de verrichte diensten. Hetzelfde is mutatis mutandis van toepassing in de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de derde, wanneer NaBeeld het leveren, terbeschikking stellen of verhuur van zaken of het verrichten van diensten geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan een derde, met toestemming en in opdracht van de opdrachtgever.

11.4 Wanneer sprake is van onjuist gebruik van de zaken door de opdrachtgever, is laatstgenoemde aansprakelijk voor de kosten, verband houdende met herstel of vervanging.

11.5 Ingeval sprake is van levering van zaken door NaBeeld, gelden de reclameregeling en garanties zoals de derde/fabrikant deze heeft gegeven.

11.6 Het uitoefenen van het recht van reclame door de opdrachtgever schort diens betalingsverplichtingen jegens NaBeeld nimmer op.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en schade

12.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade hoe ook genaamd, welke ontstaat of is ontstaan aan zijn, aan NaBeeld en/of aan derden toebehorende zaken, veroorzaakt door hemzelf, zijn personeel of door hem casu quo door zijn personeel aangewezen derden.

12.2 De opdrachtgever is jegens NaBeeld op gelijke wijze als voor eigen gedragingen aansprakelijk voor de gedragingen van hen die met zijn goedvinden deze zaken gebruiken. Ten deze vrijwaart de opdrachtgever NaBeeld voor alle aanspraken (hoe dan ook genaamd) van derden.

12.3 NaBeeld is met name niet aansprakelijk voor schade tengevolge van stilstand, storing, al dan niet in het energienet (gas, water, elektriciteit), niet of slecht functioneren van de apparatuur, verwarmings-, koelings-, liftinstallaties, voor de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken, dan wel schade ontstaan door het tenietgaan of beschadiging van zaken, dragers en de daarop vastgelegde inhoud, door gebrekkige verbindingen en lijnaftakken, voor de kwaliteit van ongemoduleerde bladen en in het algemeen door het verlenen van diensten, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijdens NaBeeld. Evenmin is NaBeeld aansprakelijk voor enige wettelijke aansprakelijkheid of anderszins, voortkomende uit het gebruik van de zaken door de opdrachtgever of derden, of de opstelling van de zaken. Ingeval de opdrachtgever de zaken en/of onderdelen ervan, van NaBeeld verkeerd gebruikt en/of deze zaken geheel verloren gaan en/of onherstelbaar beschadigd worden en/of op andere wijze zijn bestemd/ gewijzigd/aangepast dan tussen partijen is overeengekomen, zal de opdrachtgever de aanschafkosten van de vervangende zaken alsmede de kosten van vervanging of herstel aan NaBeeld voldoen. NaBeeld is alsdan te allen tijde gerechtigd, tussentijds de door haar geleverde, terbeschikking gestelde, verhuurde zaken terug te nemen zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst. De opdrachtgever wordt geacht, NaBeeld de bevoegdheid te hebben verleend tot het betreden van de gebouwen en terreinen.

12.4 Wanneer ingeval van terbeschikkingstelling of verhuur de zaken door brand of soortgelijke onvoorziene omstandigheden geheel en al zijn vergaan, zal NaBeeld trachten zo spoedig mogelijk voor adequate vervanging zorg te dragen. Indien NaBeeld dit binnen redelijke termijn kan realiseren, heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren. Ingeval sprake is van gedeeltelijk vergaan en NaBeeld niet tijdig kan vervangen, heeft de opdrachtgever recht op vermindering van de overeengekomen prijs naar rato, echter niet op schadevergoeding. Dit laatste geldt ook als de zaken geheel en al zijn vergaan. Indien NaBeeld in beide gevallen niet tijdig tot vervanging kan overgaan, eindigt de overeenkomst van terbeschikkingstelling of verhuur.

12.4 Het geven van adviezen en het verrichten van consultancywerkzaamheden worden naar beste kennis van zaken gegeven. NaBeeld aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het verrichten van deze werkzaamheden. Zulks kan ook de opdrachtgever nimmer ontheffen van de verplichting tot eigen onderzoek van de te leveren, terbeschikking te stellen, te verhuren zaken en/of te verrichten diensten op hun geschiktheid voor het door hem beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent samenstelling van zaken, onderdelen ervan en hun toepassingsmogelijkheden.

12.5 Ten aanzien van de maximale aansprakelijkheid van NaBeeld is het gestelde in artikel 11.3 van de onderhavige voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

12.6 Ingeval de opdrachtgever personeelsleden of freelancers van NaBeeld inhuurt voor het verrichten van diensten, aanvaardt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor iedere schade, verwonding of overlijden tijdens de geboekte periode.

12.7 De door NaBeeld geleverde, terbeschikking gestelde, verhuurde zaken dienen weer in de oude staat te worden teruggebracht, waarbij de opdrachtgever de kosten van beschadiging, vermissing en/of diefstal onverwijld aan NaBeeld zal voldoen.

Artikel 13 Vrijwaring

13.1 De opdrachtgever vrijwaart NaBeeld (en de bij NaBeeld inclusief de daarin samenwerkende vennootschappen werkzame personen, zowel de vaste medewerkers als de medewerkers op freelance basis) voor iedere vorm van aansprakelijkheid die derden jegens NaBeeld zouden kunnen hebben of uitoefenen ten aanzien van de geleverde, terbeschikking gestelde, verhuurde zaken en verrichte diensten.

13.2 Voorzover de opdrachtgever of een derde recht op enig werk bezit dat aan NaBeeld wordt aangeleverd, vrijwaart de opdrachtgever NaBeeld tegen alle aanspraken van derden, een en ander in de ruimste zin des woords. 13.3 Voorzover NaBeeld over enige rechten beschikt op een werk en/of voorzover van toepassing,vrijwaart NaBeeld de opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden terzake van gestelde inbreuk op bovengenoemde rechten.

Artikel 14 Optie en Annulering

14.1 De opdrachtgever is verplicht, tenminste 24 uur vóór het effectueren van een genomen optie schriftelijk aan NaBeeld de optiedata te bevestigen, zodanig dat NaBeeld daarvan 24 uur tevoren op de hoogte is gesteld. Indien de opdrachtgever deze termijn overschrijdt, vervallen de aan de opdrachtgever verleende opties en is NaBeeld gerechtigd, deze optiedata aan een derde te verlenen.

14.2 NaBeeld behoudt zich het recht voor, optiehouders zich binnen twee uren te doen uitspreken of een optie al dan niet wordt omgezet in een definitieve boeking.

14.3 Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk indien zulks schriftelijk en vóór het begin van uitvoering van het verlenen van diensten, dan wel levering van zaken is geschied. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering teallen tijde eventueel gemaakte voorbereidingskosten en eventuele kosten van derden door NaBeeld aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Ten aanzien van de faciliteit ENG/verhuur geldt dat indien annulering plaatsvindt minder dan 18 uur vóór het begin van uitvoering van diensten of levering van zaken de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd is ter hoogte van 75% van de overeengekomen vergoeding. Ten aanzien van alle overige faciliteiten en diensten geldt dat indien annulering plaatsvindt later dan conform afspraken tussen NaBeeld en de opdrachtgever de opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd is ter hoogte van 75% van de overeengekomen vergoeding.

14.4 NaBeeld is verplicht om -na betaling van de kosten door de opdrachtgever- al hetgeen gedurende de periode voorafgaande aan de voortijdige beëindiging is gereedgekomen, te overhandigen aan de opdrachtgever, een en ander met inachtneming van het overige gestelde in de algemene voorwaarden van NaBeeld.

14.5 Ingeval NaBeeld de zaken alsmede de te verrichten diensten van haar medewerkers en/of derden gedurende de gereserveerde periode geheel of gedeeltelijk opnieuw elders kan inzetten op minstens gelijke condities, dan zal NaBeeld de opdrachtgever crediteren voor de door hem reeds gedane (deel-) betalingen. Dit geschiedt onder aftrek van alle door NaBeeld reeds gemaakte kosten tot en met de betreffende annulering, welke kosten minimaal bedragen 10% van de overeengekomen prijs.

14.6 NaBeeld behoudt zich het recht voor, overeenkomsten geheel of gedeeltelijk schriftelijk te annuleren bij zodanige wijzigingen van omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van NaBeeld kan worden verlangd of nakoming strafrechtelijke risico’s met zich mee zou brengen. De opdrachtgever is in een dergelijk geval niet gerechtigd tot een schadevergoeding.

14.7 Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever in het algemeen niet het recht de overeenkomst te annuleren. NaBeeld is gerechtigd, de zaken alsnog te leveren, ter beschikking te stellen, te verhuren en de diensten te verrichten binnen een redelijke naleveringstermijn. Wanneer binnen deze naleveringstermijn wederom niet wordt geleverd, heeft de opdrachtgever het recht te annuleren. Het bovenstaande geldt, indien NaBeeld zich niet op niet-toerekenbare tekortkoming kan beroepen. Bij wijze van schadevergoeding kan de opdrachtgever maximaal hetdoor hem vooruit betaalde gedeelte van de prijs terugvorderen (voorzover daarvoor geen werkzaamheden zijn verricht).

14.8 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst de opdrachtgever dusdanige veranderingen in de overeenkomst aanbrengt dat de opdracht naar het oordeel van NaBeeld onuitvoerbaar wordt en/of niet geschikt is/ wordt voor het met de opdrachtgever overeengekomen doel, is NaBeeld zonder enige schadevergoeding hoe dan ook gerechtigd de overeenkomst in elk stadium voortijdig te beëindigen. Deze beëindiging laat onverkort de verplichting van de opdrachtgever om alle tot aan de voortijdige beëindiging gemaakte kosten, alsmede de kosten veroorzaakt door de voortijdige beëindiging, alsnog aan NaBeeld te voldoen.

Artikel 15 Toerekenbare tekortkoming

15.1 Wanneer de opdrachtgever enige verplichting (met name de betalingsverplichting) niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft NaBeeld het recht de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Tevens heeft NaBeeld het recht zich desgewenst weer in het bezit te stellen van haar zaken, met een beroep op haar eigendomsvoorbehoud. NaBeeld kan tevens haar retentierecht uitoefenen. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Deze buitengerechtelijke ontbinding laat onverlet het recht van NaBeeld tot het vorderen van (vervangende) schadevergoeding, nakoming of ontbinding in rechte.

15.2 De opdrachtgever is in dit geval verplicht, alle schade, die voor NaBeeld ontstaat en alle kosten die NaBeeld in verband met deze inbezitname moet maken, aan NaBeeld te vergoeden.

Artikel 16 Betaling

16.1 Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. NaBeeld is gerechtigd, voorschotbedragen in rekening te brengen en nadere (aanvullende) zekerheid te verlangen. Tevens kan NaBeeld bij feitelijke terbeschikkingstelling of verhuur een borgsom vragen. 16.2 Bij overschrijding van een of meerdere van deze termijnen is -zonder dat enige ingebrekestelling is vereist- de opdrachtgever de wettelijke rente, over het verschuldigde bedrag voor iedere maand, een gedeelte van een maand voor een hele genomen, gedurende welke de betalingstermijn is overschreden en/of de opdrachtgever met de voldoening van de verschuldigde geldsom in verzuim is geweest. Eveneens is alsdan het verschuldigde zonder enige korting onmiddellijk opeisbaar. De termijnen gelden als fatale termijnen.

16.3 Door de enkele overschrijding van de betalingstermijnen komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

16.4 Compensatie van wederzijdse vorderingen en schulden door de opdrachtgever is uitgesloten, gelet op de aard van de wederzijdse prestaties van partijen.

16.5 Ten aanzien van nog niet door de opdrachtgever verrichte betalingen, heeft NaBeeld het retentierecht op de ander haar hoede zijnde zaken van de opdrachtgever.

16.6 De opdrachtgever is de prijs verschuldigd, zelfs indien de zaken te niet gaan of in waarde verminderen door niet-toerekenbare tekortkoming door NaBeeld.

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

17.1 NaBeeld behoudt zich uitdrukkelijk te allen tijde de eigendom van haar zaken voor die aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of verhuurd. Zij behoudt zich tevens de eigendom voor van die zaken (waarvoor NaBeeld al dan niet diensten heeft verricht) die reeds aan de opdrachtgever zijn geleverd of nog moeten worden geleverd, totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens NaBeeld volledig is nagekomen.

17.2 NaBeeld behoudt zich tevens de eigendom van deze geleverde en/of te leveren zaken voor, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst tot het verrichten van diensten niet nakomt en/of terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst.

17.3 Ingeval van bewindvoering, curatele en/of beslaglegging en/of anderszins op zaken van NaBeeld, die onder de opdrachtgever berusten, zal de opdrachtgever alle kosten, die NaBeeld moet maken om haar eigendomsrecht erkend en gehandhaafd te krijgen, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand zijdens NaBeeld, aan NaBeeld dienen te vergoeden.

Artikel 18 Rechten

18.1 NaBeeld behoudt volledig het auteursrecht en andere rechten van intellectuele eigendom -waaronder doch niet beperkt tot naburige rechten- op haar zaken respectievelijk op de zaken waarvoor NaBeeld diensten heeft verricht die voor auteurs- en andere rechten vatbaar zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt eveneens voor de auteursrechtelijke en andere bijdragen van haar personeelsleden en/of freelancers.

18.2 Indien de zaak of gedeelten ervan deel uitmaakt/uitmaken van een andere zaak, waarbij de rechten uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd, behoudt NaBeeld zich in alle gevallen hetrecht voor tot promotioneel gebruik, waarbij door NaBeeld bronvermelding van mogelijke andere auteurs- en andere rechthebbenden zal worden toegepast.

Artikel 19 Geheimhouding

19.1 NaBeeld zal in het algemeen de overeenkomst met de opdrachtgever en al hetgeen waarvan zij in verband met de uitvoering daarvan kennis draagt respectievelijk verkrijgt en waarbij zij weet heeft van het vertrouwelijke karakter daarvan, casu quo dit redelijkerwijze kan vermoeden, nimmer bekend maken. Dit is slechts anders wanneer sprake is van wettelijke of gerechtelijke verplichtingen die noodzaken tot openbaarmaking of bekendmaking voor een juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Deze verplichting zal NaBeeld ook aan haar medewerkers opleggen.

Artikel 20 Algemeen

20.1 Aanvullingen op en/of wijzigingen van deze algemene voorwaarden en het daarop betrekking hebbende schriftelijk overeengekomene tussen de opdrachtgever en NaBeeld, zijn slechts rechtsgeldig, indien deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.

20.2 De opdrachtgever is niet bevoegd zijn rechten uit de overeenkomst aan een of meer derden over te dragen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NaBeeld. Zonder voorafgegane wederzijdse schriftelijke toestemming zijn partijen niet gerechtigd één of meer verplichtingen uit de tussen hen gesloten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk over te dragen aan één of meer derden.

20.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, gelden deze algemene voorwaarden slechts in België en hebben slechts betrekking op in België geleverde, terbeschikking gestelde, verhuurde zaken en/of verrichtte c.q. te verrichten diensten.

Artikel 21 Geschillen

21.1 Het Belgisch recht is van toepassing ongeacht welke woonplaats en/of nationaliteit de opdrachtgever heeft en ongeacht de plaats van aflevering, terbeschikkingstelling, verhuur van de zaken en/of waar de diensten werden verricht.

21.2 Ten aanzien van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten door NaBeeld aangegaan en die niet in der minne kunnen worden geschikt, is uitsluitend de door de Belschische wetgever aangegeven rechter bevoegd, behoudens andersluidende bepalingen van dwingend recht.